Segenap

GURU PENGAJAR SMK NEGERI JENAWI

Guru Pengajar

SMK NEGERI JENAWI KARANGANYAR TAHUN 2019 - 2020
Aditya Chandra Utama
Aditya Chandra Utama-
Agus Sumanto
Agus Sumanto-
Agus Sutrisno
Agus Sutrisno
Anang Yulianto
Anang Yulianto-